FAQs Complain Problems

समाचार

०७८/७९

शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धि सूचना ।

शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धि सूचना ।

गाउँसभा बैठक सम्बन्धमा

प्रस्तुत विषयानुसार आगामी एघारौँ गाउँसभा देहायको मिति, समय र स्थानमा बस्ने निर्णय  गरेको हुँदा उक्त गाउँसभामा उपस्थितिका लागि सादर अनुरोध छ ।

तपसिल :

बैठक बस्ने मिति : २०७९/०३/१०

समय : विहान ११:०० बजे

स्थान: गाउँपालिका सभाहल

 

 

पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिकाको आ.व. २०७८/७९ मा संघिय सरकार, प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित समानिकरण, शर्त समपुरक र विशेष अनुदान तथा आन्तरिक श्रोतको २०७९ साल बैशाख सम्म खर्चको फाँटबारी ।

पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिकाको आ.व. २०७८/७९ मा संघिय सरकार, प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित समानिकरण, शर्त समपुरक र विशेष अनुदान तथा आन्तरिक श्रोतको २०७९ साल बैशाख सम्म खर्चको फाँटबारी ।

Pages