FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

"विद्यार्थी भर्ना विशेष अभियान, २०७५" दोश्रो चरणको कार्ययोजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा- जि.स.स.को कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सबै/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सबै ।

दस्तावेज: 

प्रस्ताव आह्वान तथा दर भाउ सम्बन्धमा ।

प्रस्ताव आह्वान तथा दर भाउ सम्बन्धमा ।

आ.व. २०७९/८० को भुक्तानी तथा खाता बन्द सम्बन्धमा ।

आ.व. २०७९/८० को भुक्तानी तथा खाता बन्द सम्बन्धमा ।

प्रस्तावाना पेश गर्ने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना ।

प्रस्तावाना पेश गर्ने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना ।

Pages