FAQs Complain Problems

समाचार

Pages

सूचना तथा समाचार

"विद्यार्थी भर्ना विशेष अभियान, २०७५" दोश्रो चरणको कार्ययोजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा- जि.स.स.को कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सबै/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सबै ।

दस्तावेज: 

धन्यवाद सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

यस पाँचपोखरी थाङ्पाल गाउँपालिकालाई विपतको घडिमा सहयोग गर्ने संघ संस्था, सरकारी, गैरसरकारी संघ संस्था, व्यक्त्तिगत फर्म तथा व्यक्त्तिहरुमा हार्दिक धन्यवाद

विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धि बैठकबाट भएका निर्णणहरु ।

आज मिति २०७८ साल आषाढ १६ गतेका दिन यस पाँचपोखरी थाङ्पाल गाउँपालिका स्तरीय विपद् व्यवस्थापन समितिका संयोजक गा. पा. अध्यक्ष श्री टासी लामाज्यूको अध्यक्षतामा समितिका अन्य सदस्यहरुको उपस्थितिमा बसेको बैठकबाट निम्नानुसारका निर्णयहरु गरियो ।

Pages