FAQs Complain Problems

समाचार

०७८/७९

पाँचपोखरी थाङ्पाल गाउँपालिकाको आ.व. २०७८/७९ को २०७९ आषाढ महिना सम्मको संघिय शसर्त समपुरक विशेष र समानिकरण अनुदान तथा प्रदेश शसर्त समपुरक विशेष र समानिकरण अनुदान र  राजश्ववाँडफाँड र अन्तरीक तर्फको खर्चको फाँटवारी

पाँचपोखरी थाङ्पाल गाउँपालिकाको आ.व. २०७८/७९ को २०७९ आषाढ महिना सम्मको संघिय शसर्त समपुरक विशेष र समानिकरण अनुदान तथा प्रदेश शसर्त समपुरक विशेष र समानिकरण अनुदान र  राजश्ववाँडफाँड र अन्तरीक तर्फको खर्चको फाँटवारी

आ.व. २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम

आ.व. २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम 

स्थानीय-तहमा-प्राविधिक-सहायक-र-रोजगार-सहायक-पदपूर्ति-सम्बन्धमा

स्थानीय-तहमा-प्राविधिक-सहायक-र-रोजगार-सहायक-पदपूर्ति-नियुक्ति-प्रक्रिया-सम्बन्धमा

Pages