FAQs Complain Problems

गाउँसभा बैठक सम्बन्धमा

प्रस्तुत विषयानुसार आगामी एघारौँ गाउँसभा देहायको मिति, समय र स्थानमा बस्ने निर्णय  गरेको हुँदा उक्त गाउँसभामा उपस्थितिका लागि सादर अनुरोध छ ।

तपसिल :

बैठक बस्ने मिति : २०७९/०३/१०

समय : विहान ११:०० बजे

स्थान: गाउँपालिका सभाहल

 

 

आर्थिक वर्ष: