FAQs Complain Problems

गाउँकार्यपालिकाको बैठक बस्‍ने मिति : २०७८/ ०९/११, गाउँपालिकाको सभाहल, विहानको ११:०० बजे उपस्थितिको लागि सादर अनुरोध गरीन्छ ।

गाउँकार्यपालिकाको बैठक बस्‍ने मिति : २०७८/ ०९/११, गाउँपालिकाको सभाहल, विहानको ११:०० बजे उपस्थितिको लागि सादर अनुरोध गरीन्छ ।

आर्थिक वर्ष: