FAQs Complain Problems

समाचार

Pages

सूचना तथा समाचार

"विद्यार्थी भर्ना विशेष अभियान, २०७५" दोश्रो चरणको कार्ययोजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा- जि.स.स.को कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सबै/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सबै ।

दस्तावेज: 

Cash_For_Work_Manual ( कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामूदायिक आयोजना )

दस्तावेज: 

कार्यक्रम तथा बजेट पेश गर्ने बारे ।

दस्तावेज: 

कार्यक्रममा उपस्थिति हुने बारे |

दस्तावेज: